Είσοδος μόνο για τα Μέλη

Τίτλος: Χρήση κράνους: έκθεση έρευνας και αποτελεσμάτων
ISBN: 978-618-82582-0-4 Copyright © 2016 Μοτοθέσις

Προβολή σύντομης αναφοράς (αρχείο pdf) / Summary in English

Το πλήρες κείμενο της έκδοσης είναι διαθέσιμο και ηλεκτρονικά μετά από επικοινωνία με το Ινστιτούτο.
Σχετική δημοσίευση στο δικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Μοτοσυκλετιστικών Ενώσεων (FEMA)

 

Περίληψη/Abstract

Το Ελληνικό Ινστιτούτου Μοτοσυκλέτας «Μοτοθέσις» μελέτησε αντιλήψεις εφήβων & νέων, όπως και μοτοσυκλετιστών σχετικά με τη χρησιμότητα του κράνους και τις ανορθόδοξες πρακτικές που διαπιστώνονται, με σκοπό να αναπτύξει ένα σώμα προτάσεων για την ανάπτυξη καλών πρακτικών, που θα υποστηρίξουν/ενισχύσουν την ευρεία, συστηματική και ορθή χρήση του κράνους. Η έρευνα ανέδειξε ότι η περιορισμένη αντίληψη της χρησιμότητας του κράνους, η απαξία και η άγνοια της συμβολής του κράνους στον ποιοτικό μοτοσυκλετισμό, συνέβαλε στη στρεβλή ή ακόμη και μεταφυσική αντίληψη περί αποδοτικότητας του κράνους κατά την ανορθόδοξη ή μη χρήση του. Επιπλέον, ο παράγοντας της έκφρασης/επίδειξης γοήτρου (μαγκιάς) δεν μπορεί να μη εκληφθεί ως καταλυτικός για την εδραίωση των κακών αυτών πρακτικών, αλλά ταυτόχρονα και ως καταλυτικός για την αντιστροφή των πεποιθήσεων αυτών. Αναγνωρίζεται ότι η ανάπτυξη μοτοσυκλετιστικής παιδείας αποτελεί τη βάση για τη συνολικότερη βελτίωση (ποσοτικά και ποιοτικά) της μοτοσυκλετιστικής πρακτικής. Ωστόσο, στα πλαίσια μιας σταδιακής ανάπτυξης παιδείας αυτοπροστασίας και ποιοτικού μοτοσυκλετισμού, άμεσα προτείνεται προβολή μηνυμάτων (ενημερωτικά -εκπαιδευτικά - διαφημιστικά) με τις παρακάτω βασικές αρχές: α) απελευθέρωση του κράνους από τον παράγοντα του φόβου και β) απομυθοποίηση κακών πρακτικών.

Λέξεις-κλειδιά: Μοτοσυκλετισμός, Κράνος, Μοτοσυκλετιστική παιδεία, Καλές πρακτικές

During 2014-2015 the Hellenic Motorcycle Institute ‘Motothesis’ studied perceptions on helmet usage and unorthodox practices regarding helmet use in Greece. It addressed adolescents and young people (riders or not) and motorcyclists. The aim of the study was to develop a proposal with best practices on the promotion of a qualitative and broad/wide use of helmet. The survey identified that a distorted or a metaphysical perception on helmet efficiency has established, as it is believed that helmet can be effective even it is used in unorthodox ways or if it is not used at all. This perception can be derived from a limited understanding of helmet usage, from an underestimation or ignorance of the helmets’ contribution to qualitative motorcycling. Moreover, the study identified that the consolidation of non-use or unorthodox use of helmet is reinforced by the factor of the prestige demonstration via this behavior. However, at the same time, this factor can be used in order for bad practice to be reversed. It is recognized that the development of motorcyclist literature is the basis for the overall improvement (quantitative and qualitative) of motorcyclist practice. However, the Institution proposes, as part of a gradual development of self-education and qualitative motorcycling, immediate promoting and educative actions based on the following principles: a) release helmet from fear factor and b) debunking of bad practices.

Keywords: Motorcyclism, Helmet, Motorcyclist literature, Best practices

Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 (CC BY-NC-ND)

CC BY-NC-ND

http://creativecommons.org/

Επιτρέπεται σε τρίτους να έχουν πρόσβαση στο παρόν έργο και να το μοιράζονται με άλλους εφόσον κάνουν αναφορά στο Ινστιτούτο, ωστόσο δεν μπορούν να το αλλάξουν με κανένα τρόπο ούτε να το χρησιμοποιούν για εμπορική χρήση.